Radioterapeutické přístroje a techniky

1. Simulátor

 • RTG přístroj napodobující ozařovače
 • slouží k předběžné lokalizaci cílových objemů a k přenosu ozařovacích plánů na nemocného podle průmětů ozařovacích polí vůči skeletu nemocného.

 

RTG simulator.jpg" src="/images/radioterapie - RTG simulator.jpg" border="0" alt="radioterapie - RTG simulator.jpg" width="384" height="288" />

RTG simulátor firmy Varian

 

2. Terapeutický RTG přístroj

 • je zdrojem brzdného rentgenového záření
 • charakteristické je používání jednoduchých technik plánování i provádění léčby
 • vzhledem k fyzikálním charakteristikám svazku: 
  • absorpce na povrchu tkání nebo těsně pod povrchem
  • relativně rychlý spád dávky se vzdáleností
  • relativně vyšší absorpce v kosti

se používají zejména pro:

RTG.jpg" src="/images/radioterapie - RTG.jpg" border="0" alt="radioterapie - RTG.jpg" width="231" height="309" />

Terapeutický RTG přístroj WOLF (ÚRO FN Na Bulovce)

 

3. Radioizotopové přístroje

 • radioizotopy se v současné době využívají jak přístrojích pro zevní radioterapii, tak v přístrojích pro brachyterapii:
 • zevní radioterapie
  • jedinými v současnosti používanými přístroji jsou kobaltové ozařovače využívající izotop Co60, který je zdrojem záření g o nominální energii 1,2 MeV
  • toto záření je díky svým charakteristikám vhodné pro ozařování oblastí uložených v relativně malé hloubce pod povrchem
  • výhodou je menší průnik do hlouběji uložených tkání
  • nevýhodou je vysoká dávka na kůži a podkoží způsobující významnější pozdní postradiační změny než záření lineárních urychlovačů
  • z hlediska technického jsou kobaltové ozařovače výrazně levnější a méně náročné na provoz a údržbu
  • používají se zejména v paliativních indikacích, typicky pro paliativní radioterapii mozku nebo kostních metastáz

 

 • brachyterapie
  • uplatňují se zejména následující izotopy:
  • Co60 a Ir192
   • používají se v přístrojích pro automatický afterloading (izotop je zaveden systémem kanálů do předem připravených aplikátorů v těle nemocného)
  • I a Pd
   • používají pro permanentní aplikaci do těla nemocného ve formě radioaktivních zrn (například při léčbě karcinomu prostaty)


radioterapie - brachy GAmmammed.jpg

Brachyterapeutický přístroj Gammamed firmy Varian (ÚRO FN Na Bulovce)

 

4. Lineární urychlovače

 • základní přístroje pro současnou radioterapii
 • zdroje brzdného rentgenového záření (energie 4-18 MeV) a záření b (urychlené elektrony, energie 6 – 20 MeV)
 • většina radioterapeutických technik využívá fotonového svazku
 • charakter svazku a tvar ozařovacího pole je definován v hlavici lineárního urychlovače systémem clon a filtrů
 • jsou využívány pro všechny typy radioterapie, 
 • přístroje jsou vybaveny doplňky pro ověřování polohy nemocného při radioterapii (například portálové zobrazovací zařízení) nebo pro ověřování polohy orgánů při radioterapii (například cone-beam CT) (techniky radioterapie řízené obrazem, IGRT)
 • dále mohou být vybaveny zařízením pro sledování dýchacích pohybů nemocného

radioterapie - Lineární urychlovač2.jpg

Lineární urychlovač Clinac 2100 CD s OBI (on-board imager) pro provádění IGRT (ÚRO FN Na Bulovce)

 

5. Částicová radioterapie

 • použití urychlených protonů nebo jader prvků (například C)
 • tyto svazky mají fyzikálně výhodnější distribuci depozice energie ve tkáních (Braggův pík) a lze je tak použít pro významnější šetření zdravých tkání nebo dodání vyšší dávky do nádorového ložiska
 • technologie pro částicovou radioterapii je výrazně složitější a nákladnější než pro radioterapii fotonovým svazkem
 • uznávanými indikacemi pro protonovou radioterapii jsou v současnosti nádory báze lební, některé mozkové nádory, nádory prostaty a nádory dětského věkuPoznámky