Léčba

Orientační doba trvání: 60 min.

Autor lekce: MUDr. Jan Novotný, PhD.

 

Základní charakteristika lekce:

Lekce studenta seznámí s obecnými aspekty onkologické léčby, jejími druhy, metodami a jejich využitím.

Cíle lekce:

1. Student se orientuje ve standardních léčebných postupech pro jednotlivé typy nádorů a jejich stadia, umí přibližně odhadnout přínos i možná rizika či nežádoucí účinky jednotlivých léčebných postupů v závislosti na druhu a stadiu onkologického onemocnění i na celkovém stavu pacienta.

2. Student zná úlohu i zařazení jednotlivých léčebných modalit – chirurgie, endoskopie, chemoterapie, radioterapie, imunoterapie, hormonální terapie a cílená (biologická) léčba – v léčbě onkologicky nemocného pacienta u jednotlivých diagnóz, dokáže posoudit jejich vhodnost pro konkrétního pacienta.

3. Na základě stanovené diagnózy a stadia onemocnění dokáže student ve spolupráci s dalšími odborníky navrhnout cíl léčby (kurativní/paliativní) a v návaznosti na to navrhnout léčebný postup; bere přitom na vědomí přání pacienta a jeho celkový stav (performance status) a z toho plynoucí rizika jednotlivých léčebných postupů i jejich pravděpodobný vliv na kvalitu pacientova života.

4. Student ví, jak posoudit úspěšnost nasazeného léčebného postupu a na základě toho umí navrhnout vhodné pokračování léčby. Zná možné důvody pro ukončení specifické léčby. Dokáže zvážit vhodnost ukončení specifické léčby v konkrétních případech.

5. Student dokáže odhadnout nepříznivé dopady různých druhů a stadií nádorového onemocnění na pacienta ve fyzické, psychické, sociální i spirituální rovině (bolesti, únava, sexuální problémy, deprese, změny ve fyzickém vzhledu aj.), dokáže navrhnout způsoby jejich eliminace nebo zmírnění.

6. Student umí navrhnout a pacientovi vysvětlit vhodný způsob a rámcový průběh paliativní péče v závislosti na druhu a stádiu nádorového onemocnění, fyzickém a psychickém stavu i osobnostních charakteristikách nemocného.

7. Umí rozpoznat příznaky generalizace onemocnění, přehodnotit cíl léčby a v návaznosti na to navrhnout a vysvětlit vhodný léčebný postup; bere přitom na vědomí přání pacienta a jeho celkový stav (performance status) a z něj plynoucí rizika jednotlivých léčebných postupů i jejich pravděpodobný vliv na kvalitu pacientova života.


Rychlé vyhledávání


Poznámky